ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
33

• หญิง
35

รวม
70


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาประมง
2

• แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
9

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
7

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
9

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานฟาร์มและโรงงาน
1

• งานฟาร์มโคนม
4

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
1

• งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2

• งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
2

• งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายนรินทร์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางวิภาณี เรืองศิลป์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายธีระยุทธ ชาวุฒิ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายศักดา ทิพย์อักษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษนายภูริพงศ์ จิตรมะโน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้างาน งานฟาร์มโคนม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุวิทย์ หนูรอด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวพรทิพา สิงหะบาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนางสาวเพลินจิตร ดวงจินดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มีว่าที่ ร.ต.พงศธร สินธุรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
หัวหน้างานนางชนากานต์ จิตรมะโน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอณัญญา ปานทอง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครู ชำนาญการนายชำนาญ ช้างงาม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิชุดา นามวงษ์บุญ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุนางสาวสุภานิตย์ เสือคำ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนายสหพงศ จั่นศิริ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนางสาวสลักใจ พันธ์ดิษฐ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครู ไม่มีนางสาวชนกนาถ ธนวิบูลย์พันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
ครู ไม่มีนางสาวชิดโสม ม่วงมนตรี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายสุนัน บุญมานันท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางกมลรัตน์ กรรณสูต
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
ครู ไม่มีนายชินวัฒน์ สร่างโศก
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนายวิสูตร์ มังสา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
ครู ไม่มีนางสาวศรินทิพย์ ทองปราง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวฉันทนา กรุดนาค
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสมพร ไขระวิ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาประมงนางสาวอาภาวรรณ ปิยนุสรณ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูประจำนายเสฐียรพงศ์ เกษพิทักษ์นนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครู ไม่มีนายธนพร แพทย์วงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มี
พนักงานราชการ (สอน)นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
ครูอัตราจ้างนายพนม อัตตนาถ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาววลัยพร ระเหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวภาวิณี พูลเกษม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวลักษ์คณา โพธิ์เพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นายวิสูตร บัวทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์
ลูกจ้างประจำนายวรณัน สินพร้อม
ลูกจ้างประจำ งานประชาสัมพันธ์นายเทวะ จันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสาโรจน์ สุพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวปรานี ชุ่มจิตต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ มาน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวละออง กรุดนาค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประนอม แก้วหมื่นไวย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายนที จันทร์หอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายพรศักดิ์ เล็กสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายทินกร เปรมสีมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานฟาร์มโคนมนายวิเชียร เจี้ยมดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนายสมชาย สงเคราะห์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวสุภัสสร รอดจากทุกข์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนายสมคิด มังสา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนายอำไพ เปรมสีมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานฟาร์มโคนมนายวิน หลีประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางบุษบา พุ่มแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายจรัญ รอดพ้น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายภานุพงษ์ สีบัวบุญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานฟาร์มโคนม
เจ้าหน้าที่นางสาวอรอนงค์ กฤษวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวประภารัสมิ์ สังข์สุข
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวจุฑารัตน์ แก้วหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางวรรณา ธรรมวิหาร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศิริพร เล็กสกุล
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอุบลรัตน์ อินพาลำ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอริสา มังสา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวพิรญาณ์ เคหะรอด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
นักศึกษาฝึกสอนนายภัทร กล่อมสกุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวกษมาวดี วิเศษสังข์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวเพ็ญเพชร ศิริพันธุ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาววันวิสาข์ โตขำ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นายชัยกร เพ็ชรดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์