ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
36

• หญิง
33

รวม
70


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาประมง
2

• แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
8

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
7

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
10

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานฟาร์มและโรงงาน
1

• งานฟาร์มโคนม
2

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
1

• งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3

• งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
5

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายนรินทร์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางวิภาณี เรืองศิลป์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายธนพร แพทย์วงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุวิทย์ หนูรอด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายศักดา ทิพย์อักษร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนางสาวเพลินจิตร ดวงจินดา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนว่าที่ ร.ต.พงศธร สินธุรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายภูริพงศ์ จิตรมะโน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้างาน งานฟาร์มโคนม
หัวหน้างานนางสาวชิดโสม ม่วงมนตรี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเจษฎากรณ์ ธิมายอม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวพัชราภา นางสีคุณ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุภานิตย์ เสือคำ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนายสหพงศ จั่นศิริ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนายชัยณรงค์ ประดับนาค
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาวศรินทิพย์ ทองปราง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวศศิธร เขียวคลี่
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนายสุนัน บุญมานันท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางชนากานต์ จิตรมะโน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกมลรัตน์ กรรณสูต
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายวิสูตร์ มังสา
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นายประสงค์ มาน้อย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์นางสาวสลักใจ พันธ์ดิษฐ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายชินวัฒน์ สร่างโศก
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวพรทิพา สิงหะบาล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายชำนาญ ช้างงาม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธีระยุทธ ชาวุฒิ
หัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์นางสาวชนกนาถ ธนวิบูลย์พันธ์
หัวหน้างาน งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ครูประจำ แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
ครูประจำนายวิจิตร์ ตันมาละ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวอณัญญา ปานทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายเสฐียรพงศ์ เกษพิทักษ์นนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ข้าราชการพลเรือนนางสาววิชุดา นามวงษ์บุญ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูอัตราจ้างนางรักชนก กิมสงวน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาประมงนายพนม อัตตนาถ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาววลัยพร ระเหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ลูกจ้างประจำนางสาวลออง สัมมาโมกข์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายเทวะ จันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายวรณัน สินพร้อม
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายกัญฑ์ กัญจนกาญจน์
ลูกจ้างประจำ งานฟาร์มโคนมนางอัมพิกา บัวตะมะ
ลูกจ้างประจำ งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวละออง กรุดนาค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวปรานี ชุ่มจิตต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ มาน้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายพรศักดิ์ เล็กสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสาโรจน์ สุพล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวิเชียร เจี้ยมดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนายอนันต์ หงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนางสาวศิริพร แอมพิมาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนายรุ่งเกียรติ ทับทิมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนายประนอม แก้วหมื่นไวย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสานันท์ ปลอดโปร่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมปอง สาบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายนที จันทร์หอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางวรรณา ธรรมวิหาร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวประภารัสมิ์ สังข์สุข
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอรอนงค์ กฤษวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจุฑารัตน์ แก้วหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวนฤมล วงศ์จันทร์
เจ้าหน้าที่ งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
นักศึกษาฝึกสอนนายหาญณรงค์ เอี่ยมจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาวสุชญา เชียงทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเกษตรศาสตร์นางสาวบุณยาพร นามเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นายวรยุทธ พลเสน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวสโรชา สมัครค้า
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวพิมพวดี พลแก้ง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวดลัลพร น้ำเพ็ชร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายชิสา ลวัณยาภรณ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์นางสาวประภาขวัญ สมพงษ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์